INFORMACJE

Warunki Zakupów

W wykonaniu obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 r., Sprzedawca Anna Steć, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MASF DISTRIBUTION Anna Steć ; adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Zielona 1A/5B; 32-082 Bolechowice , NIP: 679-277-16-37, REGON: 123001949.niniejszym informuje:

1. Wszelkie towary dostępne w Serwisie www.yago-music.pl są opisane na stronie internetowej. Opis zawiera krótką charakterystykę produktu oraz cenę brutto, zawierającą podatki i opłaty w wysokości wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Sprzedawca porozumiewa się z Kupującymi telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, wykorzystując dane podane przez Kupującego podczas składania zamówienia.

3. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres: ul. Zielona 1A/5B; 32-082 Bolechowice

4. Płatność za nabyty w serwisie przez Kupującego Towar dokonywana są za pomocą sposobów płatności udostępnionych w serwisie. Serwis umożliwia Kupującemu następujące formy płatności:

a) przelew,

b) gotówka przy odbiorze osobistym w biurze,

c) za pobraniem

d) system sprzedaży ratalnej mBank (zasady sprzedaży ratalnej mBank dostępne pod adresem: http://www.mbank.pl/mbank_raty/internetowy/?sprzedawca)

e) PayU.pl (regulaminy systemu płatności PayU dostępne pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje)

W przypadku wyboru sposobu płatności w postaci przelewu na konto Sprzedawcy, po dokonaniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy. W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy.

5. Dostawa Towarów wskazanych w Zamówieniu następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) ze Sprzedawcą możliwy jest odbiór osobisty Towaru w sklepie stacjonarnym pod adresem: ul. Zielona 1A/5B; 32-082 Bolechowice .

W przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD towary dostarczane są w ciągu 1-2 dni roboczych.

W przypadku dostawy towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej towary dostarczane są w ciągu 2-5 dni roboczych.

Koszt dostawy wynosi odpowiednio:

a) w przypadku wyboru płatności w formie przelewu:

– przesyłka kurierska InPOST – 15,00 zł,

b) w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem:

– przesyłka kurierska InPOST – 20,00 zł

c) w przypadku dostawy towaru, którego waga przekracza 30 kg koszt dostawy zostanie ustalony z Kupującym indywidualnie,

d) w przypadku dostawy towaru za granicę koszt dostawy zostanie ustalony z Kupującym indywidualnie.

6. Realizacja Zamówień następuje w terminie do 30 dni kalendarzowych. W szczególnych przypadkach, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia towaru z zagranicy realizacja zamówienia może wydłużyć się do 3 miesięcy, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

Serwis realizuje Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą. Zamówienia są realizowane we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem sobót, świąt i dni wolnych ustawowo od pracy.

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).Sprzedawca odpowiada w stosunku do Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. W razie stwierdzenia przez Kupującego wystąpienia wady w Towarze, Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o występującej wadzie, przesyłając wiadomość na adres ul. Zielona 1A/5B; 32-082 Bolechowice

Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Sprzedawca może jednak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunąć, chyba że Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru na wolny od wad żądać usunięcia wady, chyba że sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z umową wybrany przez Kupującego jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.

Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do oświadczenia Konsumenta, w którym Konsument żąda wymiany, usunięcia wad lub obniżenia ceny Towaru o podaną kwotę, o którą cena ma być obniżona.

Celem usprawnienia procesu reklamacyjnego Kupujący proszony jest o przesłanie dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru oraz dołączenie dowodu zakupu.

Kupujący wykonujący uprawnienia z zakresu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy Towar na adres: ul. Zielona 1A/5B; 32-082 Bolechowice

Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Towaru Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Kupującym jest Konsument – z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia wydania Towaru. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i o żądaniu obniżenia ceny kończy się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Kupującym jest Konsument – z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia wydania Towaru. Jeżeli termin przydatności do użycia danego Towaru kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania Towaru Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne stwierdzone przed upływem tego terminu.

Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie.

Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy o terminach przy rękojmi za wady fizyczne rzeczy, z tym że bieg terminu, o którym mowa w tym przepisie, rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w stosunku do Kupującego niebędącego jednocześnie Konsumentem jest wyłączona.

8. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym – od dnia zawarcia umowy;

b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą) – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy;

c) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

d) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;

e) przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. za pomocą pisma wysłanego pocztą). W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy podanego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Sz. P. Anna Steć, MASF DISTRIBUTION Anna Steć,

ul. Zielona 1A/5B; 32-082 Bolechowice

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy / umowy dostawy następujących rzeczy / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi*: ………………………………….

Data zawarcia umowy / odbioru: ………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………….

Adres konsumenta(-ów) (pełny adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail): ………………………………….

 

………………………………………….

data, podpis Konsumenta (-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

* niepotrzebne skreślić

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Konsument ma obowiązek odesłać lub przekazać rzecz na adres Sprzedawcy: ul. Zielona 1A/5B; 32-082 Bolechowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach zawarcia umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia

b) w której przedmiotem świadczenia są Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

9. Sprzedawca udziela gwarancji na instrumenty dęte blaszane i drewniane wyprodukowane przez firmy: EASTMAN®, TUYAMA by EASTMAN®, ANTIGUA®

Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia – bez dodatkowych kosztów – wad i defektów konstrukcyjnych lub produkcyjnych, jeśli zostaną one zgłoszone w terminie do 10 dni od ich stwierdzenia w okresie obowiązywania gwarancji.

Sprzedawca zapewnia usunięcie wad w terminie nie dłuższym niż 30 dni. W przypadku zaistnienia potrzeby sprowadzenia części niedostępnych na krajowym rynku gwarant zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu naprawy. Gwarancja zostanie wydłużona o czas upływający między dniem przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego a dniem, w którym zostanie dokonana naprawa – wg dat uwidocznionych na karcie gwarancyjnej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego instrumentu na nowy egzemplarz tego samego modelu w przypadku, gdy zostanie stwierdzona niemożliwa do usunięcia wada fabryczna.

Gwarancja określona niniejszymi warunkami obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja określona niniejszymi warunkami nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego przysługujących z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Powyższe postanowienie nie dotyczy Kupujących niebędących jednocześnie Konsumentami, w stosunku do których uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zostały wyłączone.

Sprzedawca zapewnia:

– prawidłowe działanie instrumentu w okresie 24 miesięcy od daty zakupu

 

WAŻNE: Z gwarancji wyłączona jest trwałość lakierowania, srebrzenia lub złocenia. Mogą one być osłabione m.in. przez pot, zanieczyszczenie środowiska lub inne zanieczyszczenia, takie jak zasolone powietrze.

 

Uszkodzone instrumenty powinny być dostarczone na koszt Sprzedawcy do sklepu stacjonarnego (ul. Zielona 1A/5B; 32-082 Bolechowice), w firmowych futerałach zabezpieczonych w celu uniknięcia uszkodzeń transportowych, wraz z wypełnionym protokołem reklamacyjnym, i załączonym dokumentem zakupu

Sprzedawca przeprowadza oględziny reklamowanego instrumentu w celu dokładnego sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń lub defektów.

Gwarancja nie obejmuje:

– instrumentów uszkodzonych przez firmy spedycyjne,

– instrumentów niepoprawnie magazynowanych lub nieodpowiednio użytkowanych i konserwowanych przez nabywcę i/lub osoby trzecie,

– modyfikacji wprowadzonych w procesie produkcji przez ww. producentów dotyczących zmian technologicznych i wyglądu instrumentów.

Czego szukasz?

What are you looking for?